Hållbarhet är fokus i allt vi gör.

Hållbarhet företagande ett måste för framtiden - vi måste välja rätt väg.

hållbart företagande ett måste för framtiden.

Hållbarhet är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. För oss är det en fråga vi tar på största allvar och som genomsyrar hela vår verksamhet. Oavsett om det handlar om miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet.

Idag ställer både medarbetare och kunder krav på oss när det gäller miljöansvar. Det tycker vi är positivt och vi gillar att bli utmanade. Vi tar kraven på största allvar och det är en bra sporre i vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och en pålitlig partner till våra kunder. Vi är heller inte rädda för att i vår tur ställa krav på våra leverantörer. Och inte minst vill vi vara en aktiv drivkraft för positiv förändring i samhället. Vi måste lösa klimatfrågan tillsammans och varje led är viktigt!

Speed vinner stora hållbarhetspriset.

Vi är otroligt glada och ofattbart stolta över att ha blivit utsedda till vinnare av Stora Hållbarhetspriset. Vilket fantastiskt kvitto på att det hållbarhetsfokus gör skillnad! Och en härlig sporre till alla Speedare att fortsätta det viktiga arbetet. Högskolan i Borås var hos oss och gjorde en intervju med vår vd Jesper Andersson i samband med prisutdelningen. Prissumman på 100.000:- kommer till hälften att användas initiativ för miljömässig hållbarhet och hälften för social hållbarhet.

Green Warehousing - vår miljöstämplade logistikverksamhet

Grön hållbar logistik.

Vi gör det enklare att vara en miljömedveten kund. Våra lager som får hållbarhetsmärkningen Green Warehousing håller högsta miljöklass inom lager och logistik. Tryggt för dig som kund!

Sustainable Staffing - vår miljömärkta bemanning

hållbar bemanning.

För bemanning och rekrytering med högt ställda krav finns märkningen ”Sustainable Staffing”. För din skull. Då vet du att villkoren är schyssta – mot medarbetare och miljö!

Vi blickar framåt och är en drivande kraft i miljöarbetet

En aktiv och drivande hållbarhetskraft.

Genom att bidra till hållbar utveckling skapar vi ett bättre affärsresultat och ökat värde för våra intressenter. Vi är på en och samma gång en pålitlig partner till våra kunder, en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare, en kravställande kund till våra leverantörer och ett ansvarstagande portföljbolag till våra ägare. Med detta som grund vill vi vara en aktiv och drivande kraft för positiv förändring i samhället.

Hjärta av strå - vi ska vara en hållbar arbetsplats

En inkluderande företagskultur.

Vi tror att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete utgår från god affärsetik och starka värderingar. Vår ambition är att bygga en inkluderande företagskultur med fokus på ledarskap, ökad jämställdhet och mångfald samt goda möjligheter till kompetensutveckling. En miljö där människor vågar och vill engagera sig i hållbarhetsabetet på alla nivåer.

tre fokusområden kring hållbarhet.

För att få en bra struktur på vårt hållbarhetsarbete har vi valt att arbeta utifrån tre fokusområden; Ansvarsfullt företagande, Miljö- och klimat samt Medarbetare och samhälle. Varje fokusområde har en koppling till en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. Till varje fokusområde har vi tagit fram ett antal väsentliga frågor att jobba med. Dessa mäter vi regelbundet för att se hur vi förbättrar oss.

Hållbarhet Fokusområde: Ansvarsfullt företagande.

Vårt mål är att bedriva en verksamhet med en bra ekonomisk lönsamhet där ordning och reda står högt på agendan. Samtidigt ska den inte medföra negativa konsekvenser för den sociala- eller miljömässiga hållbarheten, och Väsentliga frågor som vi mäter och följer upp för att leva upp till ett ansvarsfullt företagande:

God affärsetik.

Vi ska fortsätta vara ett ansvarsfullt företag med transparens och god affärsetik i fokus. Därför är vår affärsetik och vårt beteende en naturlig del av vår uppförandekod.

Efterlevnad av policyer.

Vi ska säkerställa att våra policyer är kända och lättillgängliga för våra medarbetare och att våra kunder och leverantörer känner till vad vi står för. Dessutom ska vår kvalitetsfilosofi speglas i våra policyer, certifieringar och auktorisationer, vilka bildar ett ramverk för ett ansvarsfull företagande.

Hållbarhet Fokusområde: Miljö- och klimatpåverkan.

Att ta ansvar för det miljömässiga avtryck vi som företag skapar, är ett värde som många av våra kunder idag ser som en självklarhet att vi ska leverera. Med vår klimatinventering 2020 som grund mäter vi vår utveckling och skapar aktiviteter för att minska vårt bidrag till den globala uppvärmningen. Logistikbranschens stora hållbarhetsutmaning ligger i transporter och dess negativa påverkan på klimatet. Härav kommer vi framåt ha ett större engagemang och möjlighet att påverka våra kunders transportslag och bränslen. För transporter vi själva köper in för vi en dialog med leverantörer och följer upp påverkan via vår klimatinventering. Viktiga frågor som vi mäter och följer upp:

Minskad klimatpåverkan.

Utifrån klimatrapportering får vi insikter. Dessa hjälper oss att rikta resurser mot de aktiviteter som bidrar mest till att minska vårt klimatavtryck. Utöver detta producerar vi förnyelsebar el via vår solcellsanläggning som är Nordens största takbaserade. Den minskar vårt behov av inköpt energi plus att den dessutom tillför förnyelsebar el till nätet. Vi ska bidra till att sänka den globala uppvärmningen och att den inte överstiger 1,5 grad. Detta innebär att vi till 2030 ska minska våra utsläpp med minst 50%.

Återvinning och hantering av avfall.

Vi har ett cirkulärt tänk kring resurser och jobbar aktivt för att öka andelen avfall som går till materialåtervinning för att minimera det som går till förbränning och deponi. Dessutom driver vi aktiviteter som främjar återbruk och avfallsminimering – allt för att minska den totala mängden avfall.

Energiförbrukning.

Vi minskar successivt vårt energiberoende genom att byta till mer energieffektiv utrustning. Till exempel satsar vi mycket på automation, effektivare batteridrift av truckar och belysning med lägre energiförbrukning. Vi väljer också fastigheter med så hög prestanda ur ett energiperspektiv som möjligt och som kräver så lite energi för uppvärmning som möjligt.

Speeds anläggning i Viared, Borås med solcellsanläggning på taket för ett hållbart företagande

”Med en effekt om fem miljoner watt och en beräknad årsproduktion om fyra miljoner kilowattimmar är VÅR Solcellsanläggning störst i Norden.”

Hjärtan i naturen -hållbarhetsmålet är att vi ska vara CO2-neutrala 2025

CO2-neutrala 2025.

Genom att bli lite bättre inom olika områden samt satsa på solenergi på våra lagertak, har vi satt målsättningen att vara CO2-neutrala senast 2025. Nordens största takinstallation av solceller, som vi gjort på lagret i Borås, är en konkret handling som bidrar till att vi kommer att nå vårt mål. I full drift ger anläggningen en effekt om 5 megawatt.

Djur i natur - vi stöttar organisationer som jobbar med hållbarhet

Vi stöttar Ocean Cleanup.

Vi stöttar hållbar utveckling. Därför har vi valt att stötta Ocean Cleanup. Plast i haven är en av vår tids största klimatutmaningar och påverkar över 700 marina arter, samtidigt som det påverkar oss människor genom maten vi äter. Ocean Cleanup utvecklar teknologier som de sedan använder för att rena våra hav. Målet är att inte behöva finnas – när jobbet är klart behövs inte organisationen. Speed stöttar Ocean Cleanups viktiga arbete.

Hållbarhet Fokusområde: Medarbetare och samhälle.

För oss betyder social hållbarhet att vi jobbar hårt för att vi ska vara och uppfattas som en stabil och attraktiv arbetsgivare som är mån om sin personal. Därav har vi målsättningen att skapa en fysisk och psykosocialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där vi minimerar och förebygger risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Vi fokuserar också på att skapa transparens, engagemang och delaktighet överallt i organisationen. Det sker framför allt genom ökad information och tätare dialog med våra anställda.

Social hållbarhet sträcker sig även utanför våra väggar därför tar vi vårt ansvar och bidrar på det sätt vi kan i det samhälle vi verkar inom. Vi arbetar fokuserat för att hjälpa de mest utsatta i samhället och vi stöttar verksamheter som ser till alla människors lika värde. Vi anser också att vi har ett ansvar att ge tillbaka till samhället och vår omvärld och det gör vi genom att sponsra och engagera oss i viktiga samhällsinitiativ med fokus på hälsa, utbildning och klimat. Viktiga frågor som vi mäter och följer upp:

Säker och god arbetsmiljö.

Vi säkerställer en säker arbetsplats och en god psykosocial arbetsmiljö med en hög frisknärvaro för samtliga anställda.

Ökad mångfald och jämställdhet.

Vi främjar ett inkluderande arbetsklimat och arbetar aktivt för att främja mångfald, jämställdhet och likabehandling i hela verksamheten.

Kontinuerlig ledarskap- och kompetensutveckling.

För att vara konkurrenskraftiga och behålla kompetens inom bolaget jobbar vi kontinuerligt med att motivera och utveckla våra medarbetare för att möta morgondagens behov och kravställningar.

”Vår ambition är att bygga en inkluderande företagskultur med fokus på ledarskap, ökad jämställdhet och mångfald …”

Jeseper Andersson, vd Speed

Omslag Speed Hållbarhetsrapport 2021

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.