Industritekniska utbildningar.

Här hittar du de industritekniska utbildningar vi erbjuder. Har du andra krav eller önskemål har vi möjlighet att skräddarsy varje utbildning, helt utifrån ditt företags behov. Vi tycker nämligen att företagsutbildning ska vara flexibel och mitt i prick.

ELSÄKERHET | KVALITETSTEKNIK | MONTERING & PRODUKTIONSTEKNIK | RITNINGSLÄSNING | UNDERHÅLLSTEKNIK | VERKTYGSLÄRA

ELSÄKERHET.


Kursen i Grundläggande Elsäkerhet är skapad för att ge deltagarna förståelse för säker hantering av elektrisk utrustning och arbete med el inom olika miljöer. Genom att lära sig grundläggande principer och följa säkerhetsåtgärder kommer deltagarna att kunna minimera riskerna för elektriska olyckor och skador.

Kursens mål.

Målet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om elsäkerhet för att de säkert och medvetet ska kunna arbeta med elektrisk utrustning. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå grundläggande begrepp inom elektricitet och elsäkerhet.
 • Identifiera riskfyllda situationer och faror som kan uppstå vid arbete med el.
 • Tillämpa korrekta metoder för att undvika elektriska olyckor.
 • Följa säkerhetsprocedurer och hantera elektrisk utrustning på ett säkert sätt.
 • Använda skyddsutrustning och känna till dess betydelse.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i Elsäkerhet riktar sig till personer som arbetar med eller runt elektrisk utrustning, inklusive hantverkare, tekniker, underhållspersonal och alla som behöver en grundläggande förståelse för hur man arbetar säkert med el.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen företagsanpassas för att resultatet ska bli så bra som möjligt för dina deltagare.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

KVALITETSTEKNIK.


Kursen i Kvalitetsteknik är skapad för att ge deltagarna de praktiska kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt delta i och bidra till kvalitetsförbättringar inom produktionsprocessen. Genom att fokusera på konkreta verktyg och metoder kommer deltagarna att förstå sin roll i att säkerställa hög kvalitet i varje steg av tillverkningskedjan.

Kursens mål.

Målet med kursen är att medarbetaren ska kunna identifiera, hantera och rapportera kvalitetsproblem på arbetsplatsen. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå vikten av kvalitet i produktionsprocessen och hur deras arbete påverkar slutresultatet.
 • Tillämpa grundläggande kvalitetsverktyg och metoder för att förbättra produktkvaliteten.
 • Delta i inspektion och övervakning av produktionsprocesser för att upptäcka potentiella problem.
 • Hantera och använda mätinstrument för att säkerställa korrekt produktmätning och dimensionell integritet.
 • Följa arbetsprocedurer och kvalitetsstandarder för att säkerställa överensstämmelse med krav.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i Kvalitetsteknik vänder sig till produktionsanställda som är involverade i tillverkningsprocessen, inklusive operatörer, monteringspersonal och andra som direkt arbetar med produkter och maskiner. Den är anpassad för de som vill öka sin förståelse för kvalitetens roll och utveckla färdigheter för att säkerställa hög kvalitet i deras dagliga arbete.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen i Kvalitetsteknik skräddarsys för att möta just ditt företags specifika behov och utmaningar. Kursen består av en kombination av teoretiska pass och praktiska övningar.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

Montering & produktionsteknik.


Kursen i Montering- & Produktionsteknik syftar till att rusta deltagarna med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för effektiv montering och produktion inom olika industriella sammanhang. Genom en kombination av teoretiskt lärande och praktiska tillämpningar kommer deltagarna att förvärva färdigheter som är avgörande för att optimera produktionsprocesser och säkerställa hög kvalitet i varje steg av tillverkningskedjan.

Kursens mål.

Målet med kursen är att ge deltagarna förståelse för montering- & produktionsteknikens centrala principer, metoder och verktyg. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Analysera och optimera produktionsflöden för att minimera slöseri och maximera effektivitet.
 • Tillämpa moderna monteringstekniker och verktyg för att säkerställa precision och pålitlighet.
 • Förstå och hantera olika material och deras påverkan på produktionen.
 • Säkerställa att produkter uppfyller fastställda standarder.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom produktions- och tillverkningsindustrin, oavsett befattning eller tidigare erfarenhet, som strävar efter att förbättra sina kunskaper inom montering- och produktionsteknik.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen i Montering- & Produktionsteknik skräddarsys för att möta just ditt företags specifika behov och utmaningar. Kursen består av en kombination av teoretiska pass och praktiska övningar.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

ritningsläsning.


Kursen i Ritningsläsning är avsedd att utrusta deltagarna med de nödvändiga färdigheterna för att kunna tolka och förstå tekniska ritningar. Genom att lära sig att tolka ritningar och symboler kommer deltagarna att kunna översätta komplex information och därigenom kunna tillverka och efterkontrollera komponenter och produkter. Effekten blir en ökad effektivitet samtidigt som risken för fel minskas.

Kursens mål.

Målet med kursen är att ge deltagarna förmågan att effektivt läsa, tolka och tillämpa tekniska ritningar. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå grundläggande mekaniska ritningar, inklusive skalor, måttsättningar och symboler.
 • Tolka dimensioner, toleranser och andra detaljer på ritningar.
 • Använda ritningar som underlag för planering och genomförande av arbetsuppgifter.
 • Kommunicera med andra yrkesverksamma baserat på ritningsinformation.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i Ritningsläsning riktar sig till yrkesverksamma inom framför allt industrin, inklusive tillverkning, konstruktion, teknik och underhåll. Den är värdefull för medarbetare som är involverade i arbete där ritningar är en central del av processen.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen i Ritningsläsning genomförs företagsanpassad. Kursen varvar teori med praktiska övningar och fokuserar på att ge praktiska verktyg för att tolka ritningar och använda dem på ett meningsfullt sätt i den dagliga arbetsmiljön. Utbildningen omfattar följande huvudpunkter:

 • Introduktion till ritningar: Översikt över ritningsformat, skalor och symboler som används inom olika branscher.
 • Förståelse för hur dimensioner, toleranser och mätningar representeras på ritningar.
 • Identifiering av olika material och komponenter baserat på ritningsinformation.
 • Hur man använder ritningar som ett kommunikationsverktyg för att samarbeta med kollegor och intressenter.
 • Vi kan även anpassa ritningsläsningskunskaperna till specifika projekt eller arbetsuppgifter som är relevanta för just er arbetsplats.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

underhållsteknik.


Driftstopp och andra avbrott i en produktionsmiljö är kostsamma och därför är det viktigt att jobba förebyggande för att undvika dessa. Maskiner och teknik är dessutom dyra vilket gör att en förlängd livslängd blir en stor ekonomisk vinning. Kursen i Underhållsteknik är utformad för att introducera deltagarna till grunderna inom underhåll av maskiner och utrustning. Genom att lära sig grundläggande principer och metoder för underhåll kommer deltagarna att kunna bidra till att förlänga livslängden och pålitligheten hos maskiner och utrustning inom olika arbetsmiljöer.

Kursens mål.

Kursen fokuserar såväl på akuta åtgärder som förebyggande insatser. Målet med kursen är att ge deltagarna en översikt över viktiga begrepp och principer inom underhållsteknik, vilket kommer att hjälpa dem att utföra enkla underhållsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå grunderna i maskinunderhåll och dess betydelse för verksamheten.
 • Utföra grundläggande inspektioner och rutinmässigt underhåll.
 • Identifiera vanliga problem och utföra enkla reparationer.
 • Använda lämpliga verktyg och metoder för att säkerställa att utrustningen fungerar korrekt.
 • Följa säkerhetsföreskrifter och hantera underhållsaktiviteter på ett säkert sätt.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i Underhållsteknik vänder sig till personal som arbetar med maskiner, utrustning och anläggningar. Den är idealisk för tekniker, operatörer, hantverkare och alla som behöver en grundläggande förståelse för hur man genomför enklare underhållsåtgärder.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är helt företagsanpassad och läggs upp utifrån era specifika behov. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

verktygslära.


Kursen i Verktygslära introducerar deltagarna till olika typer av handverktyg och deras användning inom olika arbetsmiljöer. Genom att lära sig grundläggande verktygshantering kommer deltagarna att kunna använda verktyg säkert och effektivt för att utföra olika uppgifter.

Kursens mål.

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för olika verktyg, deras funktioner och rätt användning. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Känna igen och namnge olika typer av handverktyg.
 • Förstå hur man korrekt använder verktyg för olika ändamål.
 • Utföra grundläggande underhåll av handverktyg för att förlänga deras livslängd.
 • Använda skyddsutrustning vid arbete med verktyg.
 • Följa säkerhetsföreskrifter och hantera verktyg på ett säkert sätt.

Med den kunskapen kan produktiviteten höjas och antal tillbud minskas.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i Verktygslära vänder sig till personer som använder handverktyg som en del av sitt arbete, oavsett bransch. Den är särskilt lämplig för tekniker, industriarbetare, hantverkare, byggnadsarbetare och alla som behöver en grundläggande förståelse för hur man använder verktyg på ett korrekt och säkert sätt.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen i Verktygslära skräddarsys för att passa medarbetare från just ditt företag. Den fokuserar på enkla metoder och grundläggande tekniker som kan direkt tillämpas på arbetsplatsen. Utbildningen omfattar följande huvudpunkter:

 • Verktygskännedom: Översikt över olika typer av handverktyg och deras huvudfunktioner.
 • Verktygsanvändning: Praktiska instruktioner om hur man korrekt använder olika verktyg för olika ändamål.
 • Säkerhetsaspekter: Vikten av att använda personlig skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter vid arbete med verktyg.
 • Underhåll av verktyg: Grundläggande tips för att underhålla handverktyg för att förlänga deras livslängd och prestanda.
 • Praktiska övningar: Deltagarna kommer att delta i övningar där de tillämpar sina verktygskunskaper på verkliga situationer
 • Verktygssäkerhet: Identifiering och förebyggande av vanliga risker och faror vid verktygsanvändning.
 • Verktyg och arbetsuppgifter: Tillämpning av kunskaperna på specifika arbetsuppgifter och praktiska scenarier.

Genom att upplägget företagsanpassas får deltagarna företagsspecifika grundläggande färdigheter för att använda handverktyg säkert och effektivt. Kursen hjälper dem att öka produktiviteten, minska riskerna för skador och upprätthålla en säker arbetsmiljö när de hanterar verktyg i sitt dagliga arbete.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

Vill du diskutera industritekniska utbildningar, boka eller har frågor?

Har du några frågor eller funderingar kring upplägg av Industritekniska Utbildningar för ditt företag, är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig Martin Bolin 0705 47 47 15 eller använda formuläret nedan.