Speed sänker klimatavtrycket med ytterligare 6%. Årets första kvartal bättre än samma kvartal förra året.

Publicerat: 29 april 2022

Hållbarhetsarbetet står i fokus i allt vi gör och kontinuerligt mäter vi, följer upp och sätter upp åtgärder. Årets första kvartal sänker Speed sitt klimatavtryck med 6% jämfört med samma kvartal förra året.

En gång per kvartal sammanfattar vi på Speed vårt klimatavtryck. Det gör vi genom att vi gör en klimatinventering där vi tar med de mest centrala delarna av vår verksamhet. Vi tittar exempelvis våra tjänsteresor och den energi vi köper in, men också på packmaterial, arbetskläder och investeringar i lagerinredning så som pallställ och lagerhyllor.

Inventeringen ger oss möjlighet att löpande följa upp vart vår största negativa klimatpåverkan finns, samtidigt som vi kan se resultatet av de aktiviteter vi gör för att minska vårt klimatavtryck. Första kvartalet 2022 hade vi på Speed ett klimatavtryck i vår egna verksamhet om 139 ton CO₂-ekvivalenter. Det är en minskning mot samma kvartal förra året med ca 6%. På Speed har vi som långsiktigt mål att sänka vårt faktiska klimatavtryck med 50% vart tionde år räknat från basåret 2020.

Utöver att mäta och minska vårt avtryck producerar vi, som en klimatkompenserande åtgärd, egen solel. Med den inräknad ska vi vara klimatneutrala i egen verksamhet senast 2025. Under första kvartalet i år producerade vi hela 393 MWh solel med hjälp av vår solcesllsinstallation på taket på vår lagarefastighet i Viared, Borås. Det är el som sparar in motsvarande nästan 143 ton CO₂. Sammantaget innebär det att vi under kvartalet kompenserade för mer än vad vi släppte ut!

Ett hållbart företagande är vår ledstjärna. Självklart fortsätter vi arbetet med att ytterligare minska vårt klimatavtryck så att våra kunder kan få tillgång till smarta logistik- och personallösningar med så låg klimatpåverkan som möjligt.