Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling med fokus på människan

För Speed Group är hållbar utveckling utifrån dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet såväl ett viktigt affärsverktyg som betydelsefullt för vår företagskultur. Vi låter även våra kärnvärden kreativitet, kompetens och engagemang genomsyra hållbarhetsarbetet på alla nivåer.

 

Då grunden i vårt erbjudande är kompetenta medarbetare är det också grunden i vårt hållbarhetsarbete. Med fokus på motiverande ledarskap, ökad jämställdhet och mångfald samt goda möjligheter till kompetensutveckling, bygger vi en inkluderande företagskultur där människor vågar och vill engagera sig i både kundens och vår egen verksamhet. För oss är en fysiskt och psykosocialt säker och trygg arbetsplats en nödvändig plattform för hållbar utveckling. Lika självklart som att god affärsetik är en förutsättning för långsiktigt lönsamma samarbeten för alla inblandade.

På Speed ser vi också socialt engagemang i samhället – särskilt barns och ungas utbildning, förutsättningar och hälsa – som inspirerande och viktigt för utvecklingen av en modern svensk industri. Vi har därför valt att aktivt gå in i olika projekt tillsammans med skolor och högskolor, kommuner och näringsliv (läs mer under Socialt arbete). Vidare är vi generösa med praktikplatser, studiebesök, examensarbeten och sommarjobb.

Fokus på en miljöanpassad verksamhet

Vår påverkan på miljön kommer främst från våra fastigheter, energianvändning samt avfall som inte kan gå till återvinning. Vi strävar därför efter att energieffektivisera och miljöklassa våra fastigheter, varför vi bland annat enbart använder grön el samt mäter och följer upp energiförbrukning för att identifiera energitjuvar. Vi arbetar även med fraktionering och kontinuerlig minskning av andelen deponi. Allt för en så hållbar utveckling som möjligt.

Miljö och kvalitet

Vi strävar kontinuerligt efter att öka medvetenheten och engagemanget hos medarbetarna för hållbarhetsfrågor. Hållbarhet är allas angelägenhet på Speed Group, med olika aktiviteter och delområden adresserade till olika enheter och medarbetare. Vi styrs av kundens krav på korrekta leveranser och våra egna krav på kvalitet, effektivitet, miljö och ständiga förbättringar.

Länk till miljöpolicy respektive kvalitetspolicy.

Krav på leverantörer

I vår roll i kedjan mellan producent och kund ställer vi krav på leverantörer och tillverkare i enligt med vår miljöpolicy och kvalitetspolicy. Är du leverantör och har frågor om hur vi arbetar. Kontakta oss för mer information.

 

Uppförandekod

God affärsetik gör att våra kunder och leverantörer fortsätter göra affärer med oss och att Speed Group därigenom kan fortsätta växa. Vi arbetar kontinuerligt för att säkra att våra värderingar är väl förankrade i alla delar av organisationen och att alla som arbetar inom Speed Group känner till och efterlever våra policys. Från och med 2018 har samtliga befintliga medarbetare tagit del av och förbundit sig att följa vår uppförandekod.

 

Socialt arbete – en engagerande drivkraft

En viktig del i Speeds företagskultur och hållbarhetsarbete är vårt sociala engagemang för barns och ungas utbildning. Allas möjlighet till en lugn, trygg och utvecklande skolgång är en grundläggande förutsättning för vår demokrati och ett samhälle där alla får plats. 

Vårt engagemang är ett sätt för oss att ge tillbaka till det samhälle som möjliggör vår verksamhet. En utvecklande skolgång är naturligtvis även en förutsättning för duktiga framtida medarbetare på Speed. Dessutom bygger vi intern stolthet och en känsla av meningsfullhet för våra medarbetare. Något vi är övertygade om att våra kunder också har glädje av.

I flera fall har vi valt att gå i satsningarna tillsammans med företrädare för skolor, kommuner och andra intressenter från näringslivet – inte sällan engagerade kunder som delar våra värderingar. I dag är vi med i sammanhang från femte klass upp till högskolenivå.

Här följer några rader om ett par långsiktiga engagemang.

Navet

Navet i Borås är ett science center där barn och unga erbjuds att upptäcka hur teknik, naturvetenskap och matte hänger ihop. I samarbete med Navet har Speed tillsammans med Ericsson, Parker och Volvo Bussar under flera år genomfört tekniktema för årskurs 5 och 6. År 2015 fick vi ”Utmärkelsen” av SAK-rådet vars syfte är att uppmärksamma de skolor och arbetsplatser som arbetar för att utveckla en god samverkan mellan skola och arbetsliv.

Samarbete skolor

Vi tar aktivt plats i programråd samt referens-, styr- och ledningsgrupper när skolor vill ha med näringslivet för att forma framtidens skola. I vissa fall bidrar vi också med lärarinsatser där våra kunskaper och erfarenheter efterfrågas. Några exempel är Yrkesskolan, Gymnasieingenjörsutbildningen, Masterutbildning ”Management för Digital handel” på Borås Högskola och Teknikcollage Sjuhärad. 

Destination Gymnasiet

Stöd till privat initiativ i Borås som i samarbete med flera av Borås skolor erbjuder läxläsning till elever i årskurs nio som riskerar att inte få betyg.